Zásady ochrany osobných údajov

Úvodné ustanovenia

 1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
 • Prevádzkovateľom Mária Opavská VEGA,  IČO : 32593686, so sídlom Vajanského 18, 031 01, Liptovský Mikuláš
 • Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies.
 1. Prevádzkovateľ tohto e-shopu ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”);
 1. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
 2. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:
 • v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a / alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou;
 • za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

Účely a doby spracovania Osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb: i. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

b. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);

i. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;

ii. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

i. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;

d. cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas) Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

e. Zendesk – online chat na našej webovej stránke. Služba Zendesk zabezpečuje komunikáciu – online chat – medzi návštevníkom webových stránok prevádzkovateľa a operátorom. Návštevník webových stránok túto službu nemusí využiť, jej použitie je dobrovoľné.

i. služba Zendesk zabezpečuje zobrazovanie komunikačného okna pre návštevníka webových stránok, kde môže zadávať svoje otázky a komunikovať s operátorom, alebo kde môže zanechať správu, ktorú operátor spracuje neskôr. Táto služba poskytuje operátorom online aplikáciu, kde môžu s jednotlivými návštevníkmi stránok komunikovať a zodpovedať im tak jednotlivé dotazy. Ak návštevník webových stránok zanechá operátorovi správu, táto mu je doručená emailom prostredníctvom služby Zendesk. Detailné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany osobných údajov nájdete na stránke poskytovateľa tejto služby https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.

ii. Našou snahou je tvoriť prehľadný obsah webových stránok, aby na nich návštevník vždy našiel to, čo potrebuje – návody alebo informácie o našich produktoch. Aj napriek tomu môže mať návštevník doplňujúce otázky. Na tento účel môže použiť online chat, ktorý je priamo na webových stránkach prevádzkovateľa. Cieľom online chatu nie je zber osobných údajov, komunikácia s operátorom prebieha anonymne. To však nevylučuje možnosť, že návštevník webových stránok dobrovoľne na seba zanechá kontakt, aby ho mohol operátor alebo iný pracovník prevádzkovateľa kontaktovať ohľadom odpovede na jeho dotaz.

iii. operátor, ktorého úlohou je odpovedať na otázky alebo zanechané dotazy návštevníkov webových stránok má prístup k týmto informáciám: krajina alebo lokalita návštevníka webových stránok, druh použitého zariadenia na prehliadanie webových stránok a adresu stránky, ktorú si návštevník práve pozerá. Tieto informácie slúžia výlučne na to, aby operátor poskytol návštevníkovi odpoveď v čo najvyššej kvalite, v správnom jazyku a k téme alebo ohľadom produktov, o ktoré sa zaujíma. Tieto informácie má operátor k dispozícii len počas toho, ako si návštevník prezerá webové stránky prevádzkovateľa. Po ukončení návštevy webových stránok sa tieto informácie nearchivujú. Návštevník webových stránok môže zanechať správu operátorovi, ktorá mu bude doručená zabezpečenou elektronickou poštou. Ak návštevník webových stránok v zanechanej správe uvedie svoje osobné údaje (najčastejšie email, telefón a meno), vyjadruje tým súhlas, že ich môže operátor použiť za účelom kontaktovania návštevníka a poskytnutie odpovede na jeho dotaz. Zanechaná správa bude po vybavení zmazaná a s ňou aj poskytnuté osobné údaje, ktoré v nej boli uvedené. Poskytnuté osobné údaje nebudú využívané na žiadny iný účel ako vyššie uvedený.

Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

 1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
 2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
 3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií,.
 6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

 1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;

b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;

c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;

d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;

e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;

f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu;

g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;

h) právo na odvolanie súhlasu.

2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadosti na adrese odora@odora.eu.

3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c), nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c)

4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu odora@odora.eu

b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu odora@odora.eu aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

7. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.